Functieomschrijving

Voor de Stichting waternet zijn wij op zoek naar een Adviseur Risicomanagement.

Projectbeheersing is letterlijk het beheersbaar maken en houden van een project. Als zelfstandige functie binnen een projectteam is het binnen Waternet een betrekkelijk nieuwe discipline. Onder projectbeheersing verstaan we alle processen die nodig zijn om een (complex) project in control (beheersbaar) te houden en tot een goed einde te brengen. Dit binnen de vastgestelde referenties die zijn overeengekomen met de opdrachtgever(s). De afdeling projecten zoekt een zelfstandige adviseur risicomanagement, iemand die bij voorkeur ervaring heeft in het werken vanuit het IPM-model en die risicomanagement efficiënt en effectief kan inrichten en uitvoeren op enkele (nader te bepalen) projecten.

Waternet is volop bezig met het realiseren van projecten in de waterwereld. Denk aan innovatieve, duurzame projecten, de bouw en renovatie van waterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductielocaties, gemalen, pompstations, dijkverbetering- en waterinrichtingsplannen in het verzorgingsgebied van Waternet. Binnen Waternet zijn wij op zoek naar een ervaren adviseur risicomanagement om de risicogestuurde aanpak van projecten te ondersteunen, door onder andere het organiseren en begeleiden van risicosessies, de financiële vertaling daarvan in de SSK-raming en het, op basis van de RISMAN-methodiek, actueel houden van de risicodossiers. We streven bij deze projecten naar het bewust omgaan met onzekerheden en naar het risicogestuurd werken door middel van een goed risicomanagementproces. Jij maakt in het risicomanagementproces door jouw analyserend en ordenend talent en communicatieve vaardigheden het verschil. Klantgericht!! De projecten variëren in complexiteit en omvang. De projecten die worden uitgevoerd bestaan uit nieuwbouw, innovatie en/ of groot onderhoud van drinkwatersystemen en rioleringssystemen en het uitvoeren van watergebiedsplannen en dijkverbeteringen.

Taken en verantwoordelijkheden 
 • Het op eerste aangeven van de Projectmanager of Manager Projectbeheersing opstarten van het risicomanagementproces. -
 • Het opzetten en actueel houden van een centraal projectrisicodossier
 • Het continue en cyclisch beheren van het risicodossier. Daarvoor gebruik je een risicodatabase
 • Het projectteam op de hoogte houden van het verloop van het risicomanagementproces en ten aanzien van (toekomstige) risico’s
 • Het project(team) inzicht geven in risico's door risicomanagement activiteiten (zoals risicoanalyses) te organiseren en begeleiden, informatie te structureren & analyseren en scherpe adviezen bij het projectteam op de agenda te krijgen.
 • Fungeren als spin in het web van alle projectactiviteiten op het gebied van risicomanagement
 • Het aanjagen van het cyclisch risicomanagementproces binnen de projecten
 • Optreden als sparringpartner voor de projectteamleden, zonder de verantwoordelijkheid voor risico's over te nemen
 • Op basis van het risicodossier en de gekwantificeerde gevolgen in tijd en geld, leveren van een bijdrage aan de planning en raming
 • Leveren van input voor de portfolio-/ voortgangsrapportage
 • Leveren van input voor risico gestuurde contractbeheersing van marktpartijen
 • Het voorzitten en kwalitatief optimaliseren van plenaire risicosessies.
De afdeling
Je bent een bouwer en een pionier die niet bang is zijn handen uit de mouwen te steken en waar nodig zelf zaken op te pakken. De rol van adviseur risicomanagement betreft immers een relatief nieuwe discipline binnen Waternet waarbij de rollen niet altijd helder zijn afgebakend. Afstemmen, overleggen en verbinden zit in je bloed.

Competenties
 • Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren in alle lagen van de organisatie
 • Initiatief: kansen zoeken en daarop actie nemen, handelt uit eigen beweging, wacht niet passief af. Draagt uit eigen beweging voorstellen aan, ziet kansen voor de toekomst van de organisatie en komt met voorstellen om daarop in te gaan spelen
 • Plannen en organiseren: het planmatig en gestructureerd organiseren van het werk. Belangrijke aspecten hiervan zijn overzicht houden, inschattingen maken en prioriteiten stellen. Kortom stelt op effectieve wijze doelen en priorprioriteiten.
 • Overtuigingskracht: mensen kunnen overtuigen, draagvlak creëren
 • Duidelijk communiceren: Ideeën en informatie in heldere en correcte taal schriftelijk en/of mondeling uitdrukken, zodat de essentie bij anderen overkomt
 • Innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken
 • Analytisch vermogen: onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, voor de hand liggende verbanden zien. Legt verbanden tussen gegevens, onderscheidt geconstateerde feiten, mogelijke oorzaken en mogelijke gevolgen, zoekt de factoren die een rol spelen en zet deze op een rij
 • Kwaliteitsgerichtheid: Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk, voortdurend verbeteringen nastreven. Je geeft onder anderen aan welke kwaliteit verwacht wordt en benut kansen om kwaliteit te verbeteren
 • Sensitiviteit (bestuurlijk en organisatie): doorzien van complexe situaties op bestuurlijk en organisatorisch vlak

Functie eisen

 • Je hebt (handson) ervaring (minimaal 2 jaar in de afgelopen 10 jaar) als adviseur risicomanagement
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding

Functie wensen

 • Je hebt ervaring met het zelfstandig opbouwen van het risicodossier en doorlopen van het risicomanagementproces conform het RISMAN en/of ISO31000 model
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het functioneren als adviseur risicomanagement in een projectteam opgebouwd conform het IPM-samenwerkingsmodel en in complexe bouw- en/of infrastructurele projecten met verschillende deelprojecten, fasen en partijen
 • Je hebt kennis en ervaring van (risicomanagement in relatie tot) verschillende type contracten (UAV, UAV-GC, ) en aantoonbare kennis van Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
 • Je hebt kennis en ervaring van (risicomanagement in relatie tot) de PPI een SSK systematiek en heeft ervaring welke output vanuit risicomanagement daarvoor noodzakelijk is.

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 18- 36 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.