Functieomschrijving

Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn wij op zoek naar een Businessanalist BAG. 

Werkzaamheden
 • Het leiden van projecten gericht op het realiseren van met gemeenten afgesproken collectieve resultaten in het kader van het traject Beter, Anders, Minder (BAM) met een specifieke focus op projecten waar de BAG centraal staat
 • Het leveren van zelfstandige inhoudelijke bijdragen aan de verdere gemeentelijke concretisering van het toekomstig integraal gebouwmodel dat zowel als basis fungeert voor de verdere doorontwikkeling van de bestaande bijhoudingspraktijk als wordt gebruikt als collectief gemeentelijke input voor de doorontwikkeling van het landelijk geo-datafundament (Zicht op Nederland) met daarin een SOR
 • Het vanuit collectief gemeentelijk belang leveren van bijdragen aan gecoördineerde kwaliteitsverbeteracties (zoals in het kader van de BAG, BGT en de WOZ)
 • Het verder vormgeven van de collectief gemeentelijke afstemstructuur voor de bijhouding van de BAG door het inrichten van een een structurele afstemming met gemeentelijke BAG-bronhouders
 • Deelnemen aan of ondersteunen van de gemeentelijke deelnemers aan relevante overlegstructuren zoals gebruikersoverleggen, leveranciersoverleggen en klankbordgroepen rondom onder meer de BAG
 • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen in afstemming met de themacoördinator basisregistraties en geo-informatie
 • (Op expertniveau) leveren van adviezen en bijdragen aan werkoverleg en andere activiteiten die rondom basisregistraties en geo-informatie worden uitgevoerd
Verantwoordelijkheden
Om overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) te ondersteunen bij hun primaire processen zijn overheidsbreed allerlei digitale producten, standaarden en voorzieningen ontwikkeld. Het gaat onder andere om verschillende losse componenten op het gebied van digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden die gezamenlijk de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) vormen. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van al deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Het is daarom essentieel dat gemeenten collectief regie voeren op de ontwikkeling, invoering en het gebruik van deze generieke componenten. Hieraan wordt door het team GDI-regie invulling gegeven.

Vanuit deze regierol wordt binnen het thema basisregistraties en geo-informatie onder meer gewerkt aan het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering en de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke geo-informatievoorziening. De senior business analist BAG draagt bij aan de duiding van verschillende ontwikkelingen rondom de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) mede in relatie tot de beoogde doorontwikkeling hiervan tot een samenhangende objectenregistratie (SOR) als onderdeel van een geo-datafundament (Zicht op Nederland). Hiervoor wordt onder meer gewerkt aan de verdere gemeentelijke concretisering van het toekomstig integraal gebouwmodel. Verder worden bijdragen geleverd aan de nadere beeldvorming over de afstemming tussen de BAG en de WOZ en de BAG en de BGT.

Daarnaast verzorgt de senior business analist de projectleiding van verschillende projecten die worden uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk BAM-traject. Dat is de naam van het traject dat gemeenten zijn gestart om de bijhouding van de geobasisregistraties te vereenvoudigen. In afwachting van nieuwe afspraken over doorontwikkeling, werken gemeenten hierbij aan kostenverlaging, een meer bedrijfsmatige aanpak en een betere kwaliteit. Het gaat onder meer om projecten over de effecten van de Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op de BAG en de vereenvoudiging van BAG-brondocumenten. In dat kader zal de senior business analist ook verantwoordelijk worden voor het opzetten van een structurele afstemming met gemeentelijke BAG-bronhouders in het kader van het versterken van de collectieve gemeentelijke sturing op de uitvoering van de BAG.

Functie eisen

 • Beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring op HBO-werk- en denkniveau
 • Beschikt over minimaal 8 jaar werkervaring als adviseur of senior business analist op het gebied van de bijhouding van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), opgedaan in de afgelopen 10 jaar

Functie wensen

 • Recente werkervaring als (project)leider, adviseur of medewerker bijhouding van de BAG (hierbij wordt uitsluitend gekeken naar ervaringen opgedaan in de afgelopen 10 jaar
 • Actuele kennis over de vraagstukken die er landelijk spelen rondom de bijhouding van de BAG
 • Actuele kennis over de vraagstukken die er spelen binnen het WOZ-domein ten aanzien van de afbakening van objecten mede in relatie tot de BAG
 • Actueel netwerk binnen de bij de BAG betrokken departementen, uitvoeringsorganisaties en leveranciers en bij BAGbetrokkenen binnen gemeenten en samenwerkingsverbanden
 • Actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van (collectief) gemeentelijke geoinformatievoorziening zoals de ontwikkeling van een Samenhangende objectenregistratie (SOR) en Common Ground

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16-24 uur per week
 • Startdatum Zo spoedig mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ja