Functieomschrijving

Kenniscentrum Communicatie is het eerste aanspreekpunt voor alle communicatievraagstukken binnen VNG Realisatie. Het kenniscentrum is onderdeel van het basisteam Bedrijfsvoering van VNG Realisatie. Het kenniscentrum bestaat uit woordvoerders, communicatieadviseurs, (web)redacteuren en andere specialisten voor eventmanagement, audio/video en direct mailings. Samen leggen zij verbinding tussen gemeentelijke initiatieven, projecten, programma's en beleidsvraagstukken. Het Kenniscentrum Communicatie adviseert en ondersteunt verschillende projectteams, programma’s en directie van VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering. Dit gebeurt volgens vaste werkwijzen en standaarden.
Recent is een nieuw portfolio management goedgekeurd die in de praktijk moet worden gebracht. 

Over Focus op Uitvoering
Het klimaatbeleid, woningmarkt, kansenongelijkheid, de opvang van vluchtelingen, en de knelpunten in het sociaal domein zijn de grote maatschappelijke opgaven in de nieuwe collegeakkoorden van gemeenten. Opgaven die moeten worden opgepakt in een tijd dat de werkdruk bij gemeenten oploopt en het vertrouwen in de overheid onder druk staat. Het VNG bestuur heeft op 20 mei 2021 de position paper Samenwerken aan vertrouwen: ’Focus op uitvoering’ vastgesteld. In dit paper zeggen ze als gemeenten dat ze samen met de andere overheden concrete stappen willen zetten om het vertrouwen in de overheid te versterken.
Daarbij staan de volgende hoofdpunten centraal:
 • Verhogen van uitvoerbaarheid van wetten en beleid. Beleid en uitvoering zijn zijden van dezelfde medaille. In de gesprekken met het Rijk en andere overheden over een betere uitvoeringspraktijk zetten gemeenten het volgende centraal: doorlopend toetsen van nieuwe wet- en regelgeving op maatschappelijke impact, en op financiële en andere randvoorwaarden; versnelling van de digitale agenda; minder complexe regelgeving
 • In acht nemen van de menselijke maat. Maatwerkoplossingen zijn nodig voor mensen die niet de juiste weg of steun weten te vinden in het systeem, of juist door het systeem in de problemen raken. Zij hebben recht op een persoonlijke benadering die bestaat uit een luisterend oor, integrale ondersteuning en een helder perspectief
 • Gemeenten werken continu aan hun uitvoeringskracht. Door vanuit eigen autonomie lokaal maatwerk te leveren, door van elkaar te leren en door onderling samen te werken aan standaarden en gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU)
Binnen de VNG werken ze met een klein team aan een aantal actielijnen die volgen uit de hoofdpunten van Focus op Uitvoering. Focus op Uitvoering is een meerjarige beweging waarbinnen ze stap voor stap bepalen wat nodig is om de doelen (vergroten uitvoeringskracht, borgen menselijke maat, verhoging uitvoerbaarheid) te realiseren. Ze werken met een klein team aan het initiëren, versnellen en borgen van activiteiten die ten goede komen aan de uitvoerbaarheid, menselijke maat en uitvoeringskracht van gemeenten. Een veranderopgave die zich laat samenvatten als het bereiken van de omkering: ‘van buiten naar binnen’, ‘uitvoerbaarheidsvragen al vanaf beleidsvorming’ en ‘uitvoering agenderend naar bestuurlijke en politieke tafels’.
Uitvoerbaarheid, menselijke maat en uitvoeringskracht zijn ook leidende principes in de verschillende handelingsperspectieven van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU).
Vanuit het team Focus op Uitvoering zorgen ze voor de inbreng en vertegenwoordiging van het gemeentelijk perspectief. Het succes van Focus op
Uitvoering wordt mede bepaald door goede communicatie naar de leden, mede overheden als ook intern binnen de organisatie.

Omschrijving van de opdracht
Je bent verantwoordelijk voor de communicatie over de verschillende actielijnen binnen Focus op Uitvoering. Je ondersteunt het team bij het identificeren van de behoeftes van de verschillende doelgroepen. De communicatie richting verschillende stakeholders (zowel intern als extern) vragen omgevingssensitiviteit en vallen onder jouw verantwoordelijk. Goede communicatie is niet flankerend, maar een succesvoorwaarde voor een lange-termijn beweging/veranderopgave die wordt ‘voortbewogen’ door een klein team en waar andere mensen en partijen de verandering in hun eigen context moeten realiseren. Dat geldt zowel voor de wereld buiten als binnen de VNG.
Belangrijke activiteiten vanuit Focus op Uitvoering zijn de jaarlijkse uitvoering van de gemeentelijke Stand van de Uitvoering en de impactcoalities waarin opgavegericht in samenwerking met gemeenten wordt gewerkt aan concrete verbeteringen in de uitvoeringspraktijk. Deze activiteiten gaan gepaard met veel communicatievraagstukken en dit vraagt om een strategie hoe enerzijds bewustwording kan worden gerealiseerd op bestuurlijk en managementniveau en beweging kan worden gerealiseerd bij beleid en uitvoering.
Vanuit elk projectteam wordt nauw samengewerkt met de andere teams binnen VNG en VNG Realisatie. Dit geldt ook voor de communicatieadviseur. Je bent dus breder inzetbaar en houdt overzicht en rapporteert hierover. Bovendien stem je inhoud en timing van communicatie-uitingen af op die van je collega’s.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • Zorg dragen voor communicatie vanuit Focus op Uitvoering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en de verbinding daartussen
 • Adviseren over en uitwerken van een stakeholderanalyse ten behoeve van het relatiemanagement en de (daarvan afgeleide) communicatiestrategie
 • Adviseren over en uitwerken van communicatiestrategie en -tactiek alsmede de vertaling daarvan in een communicatieplan (o.b.v. de gemeentelijke Stand van de Uitvoering en impactcoalities)
 • Gezien de werkwijze van FoU (werken aan de omkering via derden): deze partijen ondersteunen om hun communicatie af te stemmen op de omkering. En dit zowel binnen als buiten de VNG. Dit is cruciaal en vergt de nodige diplomatie en inventiviteit. De successen van FoU worden merkbaar via derde partijen, die (terecht) dat succes claimen. Maar toch moeten de resultaten van FoU ook zichtbaar blijven.
 • Bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van de inhoud en meewerken aan de boodschap vanuit Focus op Uitvoering
 • Zichtbaarheid van (de effecten en resultaten van) Focus op Uitvoering vergroten (zowel intern als extern)
 • Spiegelen, prikkelen en inspireren van collega’s, gemeenten en anderen vanuit jouw vak als communicatieadviseur
 • Vanuit een communicatieperspectief bijdragen aan events, zowel van FoU als van derden die tot onze doelgroep behoren
Resultaat van de opdracht
De werkzaamheden moeten resulteren in een heldere communicatiestrategie en plan om de diverse onderdelen (onderzoeken, events, casuïstiek) eenduidig met de verschillende doelgroepen te delen, zowel via online en offline kanalen. Concreet:
 • Adviseren over en ontwikkelen van een stakeholder en communicatiestrategie voor Focus op Uitvoeren
 • Communicatieplan opstellen, uitvoeren en onderhouden. Een stakeholder strategie ontwikkelen en onderhouden; relatiemanagers ondersteunen en afstemming met communicatiemedewerkers van branche- en vakverenigingen (o.a. A&O fonds Gemeenten, VDP, Divosa)
 • Verzorgen van communicatie rondom diverse events en/of publicaties, zoals bijvoorbeeld het VNG congres, de Dag van de Uitvoering. Inclusief het medeorganiseren van deze events
 • Producten (teksten, infographics, etc.) over Focus op Uitvoering voor verschillende doelgroepen, zoals ledenbrieven voor bestuurders en vertaling van beleidstaal naar begrijpelijke communicatie voor uitvoeringsprofessionals
 • Overleggen met het kernteam, gemeenten en andere experts om maandelijks aansprekende content te bepalen en op te leveren. Dit doe je binnen de VNG maar ook met het programma Werk aan Uitvoering (WaU)
 • Adviseren en inspireren van collega’s in het kernteam en binnen beleid en uitvoering over impactvolle communicatiemiddelen en handelingsperspectief over uitvoerbaarheid, uitvoeringskracht en menselijke maat
 • Activeren en onderhouden van VNG forum(s) over uitvoerbaarheid, uitvoeringskracht en menselijke maat
 • Opzetten en invulling geven aan een communicatiestrategie o.b.v. van de impactcoalities die dit najaar gaan starten i.s.m. gemeenten, VNG-collega’s en andere experts
 • (Ondersteunen bij het) uitwerken van een communicatie-, relatie-en beïnvloedingsstrategie voor de nieuwe gemeentelijke Stand van de Uitvoering die vertrekt vanuit de ambitie tot meer bestuurlijke profilering/impact te komen

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Communicatie
 • Minimaal 8 jaar werkervaring op WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur
 • Minimaal 3 voorbeelden van opdrachten als organisator van de communicatie in veranderopgaven binnen de overheid

Functie wensen

 • Ervaring met programma’s en verandertrajecten binnen een maatschappelijke context en politiek-bestuurlijke omgeving
 • Ervaring met samenwerken van gemeenten met andere partijen in een interbestuurlijke omgeving
 • Een actueel netwerk binnen de gemeentelijke overheid (gemeenten en branche- en vakverenigingen) op bestuurlijk, directie en managementniveau
 • Ervaring met het opzetten van een communicatie-, relatie-en beïnvloedingsstrategie
 • Ervaring als strategisch communicatieadviseur binnen de gemeentelijke overheid

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.