Functieomschrijving

Voor de VNG zoeken wij een Coördinator Ondersteuningsaanbod Hervormingsagenda Jeugd.

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een omvangrijk pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Dit vraagt inzet van en samenwerking tussen alle betrokken partijen uit de zogeheten vijfhoek, de client vertegenwoordigers, professionals, zorgaanbieders, gemeenten en het rijk.

In het eerste kwartaal 2024 heeft de VNG in samenwerking met het OZJ, Ketenbureau ISociaal Domein en het Platform Sociaal Domein in de 42 jeugdregio’s de ondersteuningsbehoefte voor de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd opgehaald. Daarnaast zijn ervaringen uitgewisseld en best practices gedeeld.
De VNG, het OZJ, Ketenbureau I-sociaal Domein en het Platform Sociaal Domein hebben allen een bijdrage in het ondersteunen van de regio’s. Door het ophalen van de ondersteuningsbehoefte kunnen ze nu een samenhangend ondersteuningsaanbod organiseren.
We zijn voor hen op zoek naar Programma Coördinator die dit proces van vraag en aanbod kan stroomlijnen en gaat zorgen voor een samenhangende aanpak. Alle betrokken partijen committeren zich aan dit initiatief, waarbij het Platform Sociaal Domein de rol van inhoudelijke opdrachtgever zal vervullen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Om de vijfhoek bij deze uitdagende opdracht goed te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat het ondersteuningsaanbod uitgevoerd door VNG, Ketenbureau I sociaal Domein, Platform Sociaal Domein en het OZJ goed op elkaar is afgestemd.
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van:
 • Verdere analyse van de reeds opgehaalde ondersteuningsbehoefte: dit omvat het grondig onderzoeken en begrijpen van de behoeften die zijn geïdentificeerd in de opbrengst van de startfoto’s die gemaakt zijn in en met de regio’s. De verdere uitwerking van de ze analyse kan inhouden: het categoriseren van de behoeften, prioriteiten stellen en vaststellen welke ondersteuning het meest urgent is
 • Inventarisatie van het huidige aanbod: Het is belangrijk om te begrijpen welke bestaande ondersteuningsinitiatieven al beschikbaar zijn. Dit omvat het identificeren van programma's, middelen, expertise en andere ondersteuningsbronnen die momenteel beschikbaar zijn voor de regio's
 • Analyse van het nog te ontwikkelen aanbod: Op basis van de geïdentificeerde behoeften en het bestaande aanbod, is het nodig om te bepalen welke aanvullende ondersteuningsinitiatieven ontwikkeld moeten worden. Dit kan inhouden het plannen en ontwerpen van nieuwe programma's, middelen of trainingen om te voldoen aan de behoeften die nog niet worden gedekt
 • Een interne samenwerkingsstructuur is ingericht: werkafspraken met betrokken partijen zijn gemaakt over de invulling en uitvoering van het aanbod
 • Een leersysteem is ingericht in samenwerking met de coördinatoren van de betrokken partners van het aanbod
 • Er is een online omgeving met betrokken partners ontworpen en ingericht waarop het aanbod en de best practices voor de vijfhoek terug te vinden zijn
 • Er is een samenhangend ondersteuningsaanbod
 • Best practices worden op een gestructureerde wijze worden aangeboden aan de vijfhoek
 • Helder wordt of extra coördinatie op de lange termijn en op dit geheel noodzakelijk blijft
Resultaat
De ondersteuningsbehoefte is geanalyseerd en verder uitgewerkt. Het huidige aanbod is geanalyseerd en er is bepaald wat er nog ontwikkeld moet worden. Je hebt een interne samenwerkingsstructuur en een leersysteem ontwikkeld en ingericht. De online omgeving staat en draagt bij de heldere verspreiding van best practice en overige benodigde informatie.

Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.

Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Opdrachtgevers van het Platform Sociaal Domein zijn onder andere het ministerie van BZK, VWS en de VNG.
Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het
aanbrengen van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:
 1. Adviseren en ondersteunen: onafhankelijk inhoudelijk en/of procesmatig advies en ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners
 2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van een dekkend en breed expertisenetwerk
 3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden en partners

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO/ WO opleiding gericht op het Sociaal Domein
 • Kennis van de Hervormingsagenda Jeugd
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van adviseur in het sociaal (jeugd)domein bij voorkeur bij gemeenten
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in projectmatig werken en coördinerende taken
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met stakeholdermanagement en het verbinden van verschillende partijen aan een dergelijk initiatief zoals een platform

Functie wensen

 • Werkervaring met advies/projectwerk binnen organisatie in het sociaal/jeugdzorg domein
 • Werkervaring met het samenwerken in een omgeving met verschillende belangen met meerdere stakeholders
 • Werkervaring met het inrichten van een leersysteem

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 1-6-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb