Functieomschrijving

Voor de Provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Ecologisch adviseur Actieplan Boerenlandvogels & Ecologisch adviseur SNL Beheer.

Taken en verantwoordelijkheden
Onderdeel A: ecologisch adviseur actieplan boerenlandvogels
Nederland is een belangrijk land voor boerenlandvogels zoals de grutto, kievit, veldleeuwerik en patrijs. Helaas gaat het niet goed met de weidevogels. Om het tij te keren hebben verschillende Zuid-Hollandse partijen, waaronder de provincie, het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 opgesteld. Het doel is: geen verdere afname in 2022 en 5% méér gruttoparen in 2027 vergeleken met de periode 2013-2015. In het Actieplan staan allerlei concrete maatregelen die we nemen om dat te bereiken.

De ecologisch adviseur zal onder aansturing van de algemeen projectleider een aantal concrete onderdelen van het Actieplan Boerenlandvogels realiseren. Hieronder vallen in ieder geval:
 • Verzorgen van de ecologische onderbouwing bij het uitwerken van de gebiedsplannen voor de vijf deelgebieden waarop het Actieplan Boerenlandvogels zich richt: de Noordrand (het gebied rond Leiden, Alphen, Bodegraven en Gouda), Midden-Delfland, Krimpenerwaard/Lopikerwaard, Alblasserwaard en de ZuidHollandse eilanden
 • Adviseren bij het uitwerken en (doen) uitvoeren van concrete maatregelen in het veld, zoals vernattingsmaatregelen, maaibeheer en het tegengaan van predatie
 • Waar de provincie bepaalde kennis of vaardigheden niet in huis heeft, zorgen dat deze wordt ingewonnen, inclusief het uitwerken van de uitvraag en het begeleiden van extern adviseurs
 • Aanspreekpunt namens Zuid-Holland op het gebied van ecologie en concrete maatregelen binnen het landelijke netwerk rond het Aanvalsplan Grutto
 • Mede organiseren en beoordelen van ingediende projectvoorstellen in het kader van de subsidieregeling Groen / leefgebied grutto en patrijs
 • In overleg met de terreinbeherende organisaties en de acht agrarische collectieven in Zuid-Holland concrete voorstellen uitwerken om de leefgebieden van boerenlandvogels te versterken
 • Inhoudelijke bijdragen leveren aan de ontwikkeling van het Dashboard Boerenlandvogels, waarin monitoringgegevens van de partners van het Actieplan bijeen gebracht worden
 • Inzet op het verbeteren van de omstandigheden op eigen gronden die provincie inzet voor boerenlandvogels, inclusief het (doen) opstellen van beheerplannen voor deze gronden
 • Ondersteuning bij beoordeling van gebiedsaanvragen van collectieven en het voorbereiden en voeren van voortgangsgesprekken met agrarische collectieven
 • Bijdrage op het onderdeel predatiebeheer
 • Advisering op het gebied van ecologische effecten van waterinfiltratiesystemen op boerenlandvogels
Onderdeel B: ecologisch adviseur SNL/ beheer
Deze rol betreft het voeren van Het Goede Gesprek in het kader van het stelsel Natuuren Landschapsbeheer (SNL), waarin natuurbeheerders in de zesjarige subsidieperiode vanuit de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland worden geconfronteerd met de bereikte natuurkwaliteit. In het gesprek wordt ingegaan op de eventuele kansen voor verbetering van de natuurkwaliteit door aanpassing in het beheer of eenmalige kwaliteitsimpulsen. In de voorbereiding hierop wordt door de kandidaat met behulp van RNN-gegevens een monitoringsrapportage op gebiedsniveau gemaakt

De afdeling
De afdeling Water en Groen zet zich in voor behoud, ontwikkeling en beleving van het groen in Zuid-Holland. We werken met veel partners aan zoveel mogelijk gevarieerd groen in de provincie. We hebben aandacht voor natuur, recreatie en (duurzame) landbouw. We stropen onze mouwen graag op om de Europese natuurdoelstellingen te behalen. We zijn gedreven om de biodiversiteit in Zuid-Holland centraal te laten staan in onze werkwijze. Zo zien wij onszelf als dé partner in Zuid-Holland die toegevoegde waarde biedt. Dat kan zijn met het delen van onze kennis, ons netwerk en/of financiële middelen. Het provinciale team Biodiversiteit zet zich in om het aantal planten en dieren en de variatie daarin in heel Zuid-Holland te beschermen. Dat doen we in aanvulling op wat er al gebeurt via de bescherming van natuurgebieden. We ondersteunen bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het opzetten en uitvoeren van projecten voor een groene en waterrijke omgeving. Ook helpen we vrijwilligers die zich inzetten voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld door regelmatig planten en dieren te tellen en de gegevens beschikbaar te stellen voor onderzoek. Grotere projecten waaraan het team Biodiversiteit werkt zijn de uitvoering van het Actieplan Boerenlandvogels, het ZuidHollandse bos- en bomenbeleid en de Agenda Natuurinclusief.

Functie eisen

 • Je hebt minimaal HBO werk/denkniveau
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als ecoloog of in (agrarisch) natuurbeheer
 • Je hebt ervaring met het samenwerken met andere organisaties
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Functie wensen

Geen

Extra informatie

 • Plaats Den haag
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 18 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.