Functieomschrijving

Voor de waterschap Aa en Maas zijn wij op zoek naar een Omgevingsmanager Dijkversterking Cuijk-Ravenstein.
 

Het project: De dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein
Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. De dijken moeten daarom voldoen aan de waterveiligheidseisen voor het beschermen van de inwoners en de economische waarden in het achterland. De normen voor waterveiligheid zijn in 2017 vastgelegd in de Waterwet. De dijk tussen Cuijk en Ravenstein is één van de trajecten met de strengste norm langs de Maas vanwege de grote gevolgen bij een dijkdoorbraak. Het gebied dat zou overstromen bij een dijkdoorbraak strekt zich uit tot en met ’s-Hertogenbosch.

Het verbeteren van de waterveiligheid aan de Brabantse zijde van de Maas heeft prioriteit. Voor deze dijk geldt dat in 2050 een minimaal beschermingsniveau gegarandeerd dient te zijn met een overstromingskans van 1:10.000 per jaar. Het projectgebied heeft een lengte van ongeveer 21 km en ligt aan de zuidzijde van de Maas vanaf de spoorbrug nabij Katwijk tot direct westelijk van de autosnelweg A50 over de Maas nabij Ravenstein. De dijkring Keent valt buiten de scope. Langs het traject liggen een aantal kernen, waarvan Grave de grootste is.

Het HWBP project Cuijk - Ravenstein is in 2019 gestart met een voorverkenning. Eind 2022 wordt de verkenningsfase afgerond met het vaststellen van het voorkeursalternatief. In 2023 en 2024 wordt dit nader uitgewerkt zodat in 2025 de realisatie kan starten. Eind 2028 moet de versterkte dijk worden opgeleverd.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk binnen IPM-model voor omgevingsmanagent van het project
 • stakeholdermanagement
 • interne en externe communicatie
 • uitvoeren conditionerende onderzoeken
 • vergunningen
 • grondverwervingDe organisatie
Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Functie eisen

 • De kandidaat dient zelfstandig bovenstaande taken in te kunnen vullen;
 • De hiervoor genoemde werkzaamheden mogen worden uitgevoerd door maximaal 1 persoon;
 • Circa 3 dagen per week beschikbaar, nader in te vullen in afstemming met de projectmanager;
 • De kandidaat dient binnen 1 maand na definitieve gunning van de opdracht inzetbaar te zijn;
 • Er dient gewerkt te worden volgens de processen en procedures van het waterschap;
 • Indien er sprake is van vervanging van de zijde van de inschrijver, dient dit vooraf ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd. Kosten voor het eventueel inwerken van een vervanger, komen voor rekening van de opdrachtnemer;
 • Indien de kandidaat van de Opdrachtnemer niet inzetbaar is, niet voldoet aan de gestelde competenties en/of de benodigde expertise of geen match heeft met het opdrachtgeversteam dient Opdrachtnemer binnen 30 dagen een vervangende adviseur van minimaal gelijkwaardig niveau aan te bieden. Indien Opdrachtnemer niet aan dit vereiste kan voldoen is het waterschap na deze periode gerechtigd de opdracht te ontbinden en aan een andere partij de opdracht te verstrekken; 

Functie wensen

Geen

Extra informatie

 • Plaats ‘s-Hertogenbosch
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 1-12-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.