Functieomschrijving

Voor de Provincie Zuid-Holland zoeken wij een Procesbegeleider Breed MKB Maakindustrie en Circulair.

Als procesbegeleider circulair mkb maakdindustrie & circulair sta je aan de lat om de huidige samenwerking rondom ondersteuning van het breed-mkb maakindustrie in de circulaire transitie uit te breiden en te versterken.

Dit door:
1. Aanjagen en versterken van het breed-MKB netwerk circulaire maakindustrie
Het breed-MKB netwerk van ondersteunende partijen voor de maakindustrie in ZuidHolland loopt al, maar is nog in een fase waar het aangejaagd moet worden. Het doel is dat er de organisatiegraad onder de netwerkpartners wordt versterkt. En dat het lerende karakter goed wordt gefaciliteerd. Vanuit deze opdracht ben je een facilitator en aanjager.
Met als resultaten:
 • Het realiseren van minimaal 3 bijeenkomsten in 2024, aansluitend op wensen van het netwerk
 • Een geformaliseerde vorm van samenwerking, met eigenaarschap en gezamenlijke activiteiten met een duidelijke rolverdeling
 • De mogelijkheden voor financiering van het netwerk in 2025 en een aanpak hiervoor is in kaart gebracht
 • Het leerproces is duidelijk voor de netwerkpartners
 • Het netwerk uitbreiden met relevante partijen voor de nieuwe fase van het netwerk
 • Continue afstemming en uitwisseling tussen aanbod en activiteiten van het Versnellingsteam Metaal en de stappen van het mkb netwerk
2. Aanjagen en coördineren versnellingsteam metaal
Vanuit het ‘lerend netwerk breed-mkb circulaire maakindustrie’ is er energie om aan de slag te gaan met een versnellingsteam rondom metaal maakbedrijven. De focus hiervoor is door het netwerk gekozen, omdat hier met circulair veel milieuwinst te behalen is.
Enkele van de partijen in het netwerk hebben al plannen om ondernemers laagdrempelig te bereiken en ondersteuning te bieden. Hier is vanuit deze opdracht nog coördinatie nodig en het aanjagen voor nog meer activiteiten nodig. Daarnaast is afstemming tussen deze activiteiten nodig om zo de geleerde lessen met het ondersteunersnetwerk te delen, waarna de ondersteuning waar nodig verbeterd kan worden.
Met als resultaten:
 • Mkb metaalbedrijven in Zuid-Holland zijn actief benaderd en wanneer nodig en beschikbaar, gekoppeld aan ondersteuning specifiek op het gebied van
  • Het helder krijgen of vormen van circulaire ambities
  • Het opdoen of inschakelen van expertise over besparen van grondstoffen in diensten, producten of bedrijfsvoering
  • Het vinden van financiering
  • Het vinden van ketenpartners
 • Ondernemers zijn gemotiveerd door de begeleiding i.s.m. de aanbieders in ZuidHolland, om zelf stappen te zetten naar circulair handelen, specifiek voor
  • Het besparen van grondstoffen door focus op reparatie in diensten of producten, en/of middelen in de eigen bedrijfsvoering
  • Het inrichten van circulaire producten of productie
  • De start voor het opzetten van circulaire (retour) ketens
 • Inzicht waar binnen de regionale maakindustrie de uitdagingen voor Mkb bedrijven zitten
3. Kansen voor volgende versnellingsteams in kaart brengen
Ook horen ze graag wat een mogelijke focus kan zijn van een nieuwe versnellingsteam.
Betrek bij deze verkenning ook het mkb netwerk en mogelijk andere relevante partijen in de regio.
Met als resultaat:
 • Een aanbeveling voor een mogelijk nieuw versnellingsteam. Op basis van de criteria: draagvlak onder ondersteunende partijen, de te behalen circulaire impact en handelingsperspectief voor ondernemers
De maakindustrie als versneller voor een circulaire samenleving
Het PBL heeft in de Integrale Circulaire Economie Rapportage aangegeven dat de grondstoffentrends niet de goede kant opgaan. De oorlog in Oekraïne maakt eens te meer duidelijk hoe kwetsbaar het is als we als Nederland afhankelijk zijn van andere landen voor onze grondstoffen. Kortom, we moeten slimmer met (kritieke) grondstoffen, materialen en producten omgaan. Productiebedrijven, maar ook installateurs, onderhoudsbedrijven en verwerkingsbedrijven zijn bezig met die grondstoffen en materialen. Een positieve impact daar, heeft een enorme impact op het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen (co2, lagere materiaal footprint) en zorgt voor een strategisch perspectief binnen de geopolitieke grondstoffendynamiek.
Het is, hoe ingewikkeld ook, daarom van groot belang om binnen de maakindustrie te komen tot krachtige toekomstgerichte stappen en handelingsperspectief.

Context opdracht binnen provincie Zuid-Holland
Als procesbegeleider ga je aan de slag vanuit de opgaveteams breed-MKB en circulair. Opgave breed-MKB werkt aan het versnellen van de energietransitie en transities rondom digitalisering, human capital en circulair onder de grote groep Mkb'ers die niet onder de kopgroep valt. Opgave circulair werkt op allerlei thema’s aan het versnellen van de circulaire transitie. Vanuit beide opgaves wordt zowel intern binnen de provinciale organisatie als in de provincie gewerkt aan het aanjagen van de circulaire transitie. Met als doel dat circulair handelen steeds meer integraal onderdeel wordt van provinciaal beleid en acties en van de Zuid-Hollandse samenleving.

Terugkoppeling van (deel)resultaten / producten
Je geeft terugkoppeling van (deel)resultaten en producten aan beide opdrachtgevers. De aansturing van jou zal worden georganiseerd vanuit de
provincie Zuid-Holland, team Kennis & Innovatie (sr. Beleidsmedewerker Team Breed MBK) en aan Opgave Circulair Zuid-Holland (transitiemedewerker circulaire maakindustrie). In de praktijk zul je om invulling te kunnen geven aan jouw opdracht schakelen met meerdere collega’s. Samen met de opdrachtgever bepaal je de focus, spar je over de aanpak en de gewenste resultaten. Tegelijkertijd zullen ze jou vragen, gelet op de aard van de opdracht, ook te zoeken naar een vorm waarbij je vanuit regiopartners ophaalt wat zij teruggeven op de voortgang.

Naar een circulair Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland onderschrijft de landelijke doelstellingen om in 2030 50% nieuw gewonnen fossiele grondstoffen, mineralen en metalen te gebruiken in Zuid-Holland dan in 2014. En om in 2050 100% circulair te zijn.

Het peloton maakbedrijven meekrijgen is essentieel
Zuid-Holland herbergt de grootste maakindustrie van Nederland en zij is tevens één van de grote gebruikers van (kritieke) grondstoffen en materialen. Het verwerken van alle type materialen tot onderdelen, producten, het maken van machines, apparaten installaties en machtige vaartuigen met internationaal aanzien: het kan allemaal in ZuidHolland. Het gaat hier om een sector die grotendeels bestaat uit breed MKB naast een aantal grote bedrijven. Deze bedrijven zorgen voor een groot economisch en maatschappelijk belang. Het circulair maken van maakketens is essentieel voor het voortbestaan van onze bloeiende maakindustrie als ook voor het bereiken van de klimaatdoelen. Het besef groeit dat de slimme maakindustrie (smart manufacturing maakprocessen en data toepassingen) en remanufacturing een hefboomeffect creëert voor CO2-reductie, vermindering primair grondstoffengebruik en nieuw type businessmodellen. Daarom willen we meer maakbedrijven, in het bijzonder het peloton MKB-bedrijven, bewust maken en stappen laten zetten die passen bij wat nodig is voor een florerende, toekomstbestendige maakindustrie met ketensamenwerkingen waar materiaaltekorten, leveringsonzekerheden en afval tot een minimum beperkt blijven.

Behoefte om samen aan de slag te gaan
Vanuit onze contacten met gemeentes, brancheorganisaties, banken, regioversnellers en vanuit bedrijven merken we dat er behoefte is om het grote aanbod van ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Uit een eerdere verkenning onder ondersteunende partijen vanuit de mkb maakindustrie en feedback van bedrijven blijkt er vooral behoefte aan:
 • Meer samenhang tussen het al bestaande ondersteuningsaanbod voor ondernemers. Nu is het vaak voor ondernemers nog moeilijk om zicht te hebben op ondersteuningsmogelijkheden en zijn deze niet altijd even toegankelijk of toepasbaar in de fase waarin een bedrijf zich bevindt binnen de circulaire transitie
 • Ondernemers bereiken, ontzorgen en handelingsperspectief bieden. Tot nu toe maken voornamelijk koplopers gebruik van bestaande ondersteuningsmogelijkheden. En wordt het peloton bedrijven nog onvoldoende laagdrempelig voorzien van handelingsperspectief. Het lijkt o.a. kansrijk om ondernemers juist te bereiken via al bestaande structuren, evenementen en netwerken binnen de sector. Ook is het voor ondernemers vaak ingewikkeld qua capaciteit of kennis om er achter te komen wat er mogelijk is
Wat is er al in gang gezet?
Momenteel zijn er al stappen gezet. Regionale ondersteuners werken al samen in een ‘mkb netwerk circulaire maakindustrie’ en er is al een basis gelegd om aan de slag te gaan met een ‘versnellingsteam metaal’. In het mkb netwerk zitten o.a. banken, brancheorganisaties, gemeentes, hogescholen en regioversnellers die samen hun ondersteuningsaanbod beter op elkaar afstemmen om zo ondernemers beter te faciliteren en te inspireren voor circulaire toekomstbestendige bedrijfsvoering. In het versnellingsteam metaal zijn een deel van deze partijen van plan om laagdrempelig bij ondernemers langs te gaan en op te halen wat ze al doen, waar hun behoefte ligt en indien nodig beter door te verwijzen naar de juiste ondersteuner.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal een hbo-diploma
 • Minimaal vijf jaar werkervaring met het tot stand brengen van (regionale) samenwerkingsafspraken en governancestructuren tussen de overheid en de private markt in de afgelopen 10 jaar
 • Minimaal drie jaar werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving en op boardroom niveau, in de rol van projectleider of procesbegeleider waarbij inzicht wordt gegeven in ervaring met programmavorming als ook bestuurlijke afstemming en interventies
 • Minimaal vijf jaar ervaring in een versnellersrol, met aantoonbaar inzicht in wat belangrijk is voor bedrijven en ervaring in het opzetten en begeleiden van projecten gericht op samenwerking en (circulaire) innovatie in maakketens in de afgelopen tien jaar

Functie wensen

 • Werkervaring met het ontwikkelen en/of coördineren van programma's, multi-stakeholder samenwerkingsafspraken met (financieel inzet en eigenaarschap) eigenaarschap
 • Werkervaring met netwerk- en coalitievorming en/of het aanjagen en versnellen van pilots en projecten voor en met bedrijven
 • Werkervaring in een procesbegeleidersrol binnen een (semi)publieke organisatie, bedrijfsorganisatie op het gebied van innovatie en transities zoals circulariteit, digitalisering en energie

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 17-6-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb