Functieomschrijving

Voor de Provincie Gelderland zijn we op zoek naar een Programmamanager verstedelijkingsstrategie en -afspraken. De regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley kennen een forse groei aan inwoners in de komende jaren. Tot 2040 zijn er naar verwachting 100.000 extra woningen nodig. Deze groei brengt opgaven met zich mee voor leefomgeving, mobiliteit en economische ontwikkeling. Deze opgaven hebben wij als rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aangegrepen om onze samenwerking te versterken.

Binnen de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley is de afgelopen jaren door alle betrokken partners (regio’s, provincies, waterschappen, gemeenten en Rijk) gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie en er zijn verstedelijkingsafspraken gemaakt.

Doel van deze verstedelijkingsstrategie en de afspraken is om nieuwe woon- en werklocaties te realiseren, gekoppeld aan andere opgaven, zoals mobiliteit, leefomgeving, duurzaamheid en economie. Nu afspraken en strategie gereed zijn, gaan we over naar de realisatiefase: het uitvoeren, bewaken en bijstellen van de gemaakte afspraken in strategie en akkoord. Dit betekent niet alleen het uitvoeren van de gebiedsprogramma’s, het verstedelijkingsprogramma, maar ook het voorbereiden van de belangrijke bestuurlijke overleggen op landelijk niveau (BO MIRT en BO Leefomgeving) en het leggen van verbindingen.

De twee regio’s zijn ook gezamenlijk door het kabinet aangewezen als één van de zeven NOVEX-gebieden in het land, waar grote ruimtelijke opgaven samen komen en verstedelijking een centrale opgave vormt.

We hebben afgesproken de samenwerking voort te zetten in het NOVEX-gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en daarmee ook  de verstedelijkingsstrategie- en afspraken aan te scherpen / aan te vullen met de opgaven in het landelijke gebied, energie en economie (NOVEX). Voor het coördineren en regisseren van deze fase zoeken wij een programmamanager. In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Verantwoordelijkheden
 • het overkoepelende verstedelijkingsprogramma, dat verbreed gaat worden naar een NOVEX-programma, opstelt en de uitvoering hiervan coördineert. Je bent in staat en bereid om de verbreding naar een NOVEX programma op te pakken, via het nog op te stellen ontwikkelperspectief, en de organisatie voor de totstandkoming hiervan op te zetten;
 • de dagelijkse aansturing geeft voor het opstellen en uitvoeren van de verschillende gebiedsprogramma’s in de deelgebieden en de samenhang hierin bewaakt;
 • de voortgang van de uitvoering bewaakt van de gebiedsprogramma’s en verstedelijkingsprogramma door middel van nog op te zetten monitoringssysteem.
 • zicht houden en aanjagen op het actief zoeken naar financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van de programma’s;
 • zorg draagt om de samenwerking met derde partijen, die nodig zijn om de strategie te kunnen realiseren, te organiseren;
 • voorstellen doet aan het directeurenoverleg en het bestuurlijke kernteam over bijsturing van strategie, interventie, (benodigde) afspraken en programma’s;de voorbereiding doet voor het directeurenoverleg en de bestuurlijk kernteamoverleggen;
 • de overleggen van het regieteam – in samenwerking met de secretaris – voorbereidt en deze ook  voorzit; 
 • verder bouwt aan de organisatie van verstedelijkingsstrategie- en afspraken, zodat deze optimaal is ingericht om de doelen te realiseren. Nu en in de toekomst

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) als programmamanager waarbij externe te maken had met een complex veld met veel verschillende (interne en externe) partners en (tegengestelde) belangen
 • Minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) met het werken binnen gebiedsontwikkelingen waarbij externe te maken had met een complex veld met veel verschillende (interne en externe) partners en (tegengestelde) belangen
 • 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) met besluitvormingsprocessen op gemeentelijk en/of provinciaal niveau

Functie wensen

 • Ervaring met het inrichten van een organisatie om gezamenlijke doelen te realiseren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 01-03-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.