Functieomschrijving

Voor Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zijn wij op zoek naar een speerpuntcoördinator MKB en culturele infrastructuur. Wij zoeken een Speerpuntcoördinator MKB en Culturele Infrastructuur die zich inzet voor 2 speerpunten die onder deze opgaven vallen. Tevens legt deze Speerpuntcoördinator de verbinding tussen beide opgaven, met name de verbinding tussen stimuleren MKB (Productieve regio) en het speerpunt Bruisende binnensteden, krachtige kernen (Ontspannen regio). Binnen de opgave Ontspannen Regio zet de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen in op het versterken van de culturele infrastructuur. Binnen dit speerpunt willen we met het uitvoeren van het uitvoeringsplan Transformatievoorstel Cultuurregio 025 de culturele sector duurzaam versterken. Zo willen we ertoe bijdragen dat het culturele aanbod in onze regio past bij de vraag en zoveel mogelijk doelgroepen bereikt en dat inwoners en bezoekers hier actief en passief van kunnen genieten.
In 2022 zijn we gestart met de uitvoering van het uitvoeringsplan langs vijf actielijnen. Deze actielijnen worden in 2023 gecontinueerd. De speerpuntcoördinator die we zoeken, coördineert samen met een speerpuntcoördinator vanuit één van de gemeenten, de uitvoering van de vijf actielijnen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is om de uitvoering  samen met de culturele sector op te pakken en dit op een innovatieve manier te doen. Zo kunnen we met het uitvoeren zelf al een impuls geven aan de transformatie van de sector. Naast uitvoering geven aan het uitvoeringsplan, verkennen we momenteel of een stad binen de regio zich samen met de regio kandidaat wil stellen voor culturele hoofdstad 2033. Onderdeel van deze opdracht is vanuit de regio input organiseren en leveren aan deze verkenning en, als het zover komt, bijdragen aan het bid voor culturele hoofdstad 2033.
Binnen de opgave Productieve Regio zet de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen  in op het stimuleren van het ondernemerschap van het MKB. Het MKB speelt in onze regio een essentiële rol in de economische ontwikkeling en we willen dit speerpunt dan ook een krachtige invulling geven. Het behalen van concrete resultaten ook op de korte termijn, is daarbij van belang. Wij zetten ons in voor het toekomstbestendig maken van het MKB: de economie verandert en ook Mkb’ers moeten daarin mee om toekomstbestendig te zijn. Dat betekent inzet op onderwerpen als innovatie en digitalisering. We zetten in op meer startups en nieuwe MKB-bedrijven, we stimuleren ondernemerschap via (lokale) broedplaatsen, trainingen en opleidingen, we verbinden ondernemers aan kennis- en investeringsnetwerken en we helpen Mkb’ers een slag te maken in digitalisering/kennis/kunde/slagkracht. In 2022 hebben we daar al een start mee gemaakt en daar willen we op voortborduren in 2023. Tussen de opgaven Productieve en Ontspannen regio zitten veel dwarsverbanden. Van de speerpuntcoördinator vragen wij deze verbanden te leggen en met ons mee te denken hoe we als opgaven elkaar optimaal kunnen versterken. We denken dan vooral aan de verbinding tussen stimuleren MKB en bruisende binnensteden, krachtige kernen.

Taken
 • ben je de inhoudelijk eerste contactpersoon, aanjager van de acties ten behoeve van het Stimuleren van het Ondernemerschap in het MKB/cultuur
 • draag je zorg voor jouw deel van de regionale agenda
 • stem je regelmatig af met de opgavemanager
 • stem je af met de bestuurlijke accounthouder(s)
 • geef je leiding aan, en vorm je een team met, de betreffende werkgroepen. Hierin zitten ambtenaren uit de regio die samen met de speerpunt coördinator en de opgavemanager zorgdragen voor de uitvoering van de acties zoals benoemd in de regionale agenda. Je coördineert deze overleggen, je agendeert onderwerpen en je draagt zorg voor de uitvoering
 • signaleer je ontwikkelingen die van belang zijn voor de Groene Metropoolregio en koppel je die terug naar opgavemanager en bestuurlijk accounthouder
 • maak je onderdeel uit van het programmateams met daarin alle speerpunt coördinatoren en de opgavemanager
 • kun je gebruikmaken van de ondersteuning (secretariaat, communicatie en financiële middelen) beschikbaar gesteld door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (conform bestedingsplan 2022)
 • word je geacht namens de Groene Metropoolregio te communiceren (e-mail e.d.) en je werkt volgens de huisstijl van de Groene Metropoolregio. Je stemt communicatie-uitingen af met de communicatieadviseur van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
Competenties
 • Je bent een zelfstandige, initiatiefrijke en pro- actieve samenwerker die de verbinding zoekt. Nieuwe ontwikkelingen en signalen die van belang zijn voor de Groene MetropoolRegio houd je scherp in de gaten en deelt deze met de opgavemanager en bestuurlijk accounthouder om samen een stap verder te zetten
 • Je communiceert vlot en correct op alle niveau's en hebt daarin overtuigingskracht en (politieke) sensitiviteit
 • Beide speerpunten vragen dat je creatief, innovatief en out of the box kunt denken en verbindingen kunt leggen tussen verschillende beleidsvelden, ook als die niet direct voor de hand liggen
 • Je kunt samenwerking in teams die vaak gemotiveerd en geïnsprireerd zijn, maar kunt zo nodig ook teams verbinden, motiveren en inspireren

Functie eisen

 • Aantoonbaar een afgeronde opleiding op minimaal HBO- niveau
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar recente (sinds 2018) kennis van en ervaring met ambtelijke en complexe bestuurlijke/politieke processen
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar recente (sinds 2018) in een soortgelijke rol met kennis van en ervaring op het snijvlak van verschillende beleidsvelden

Functie wensen

 • Je kan mensen en teams verbinden, motiveren en inspireren
 • Je bent creatief, innovatief en denkt out- of- the- box

Extra informatie

 • Plaats Elst
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 14 uur per week
 • Startdatum 1-1-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.