Functieomschrijving

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen met aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

Nieuwegein is een groeiende stad. Verstedelijking vanuit gezond stedelijk leven vraagt om meer dan bouwen: groen, voorzieningen en bereikbaarheid met daarbij passende (beleids)keuzes en-instrumenten. We ontwikkelen vanuit een integrale Omgevingsvisie.

Er ligt een opgave om in het Woonprogramma, bij lopende en nog startende projecten, bij te sturen en beleidskeuzes te maken om toekomstbestendig, duurzaam en betaalbaar te bouwen. Daarnaast zien we vanuit het Rijk wensen en eisen komen ten aanzien van betaalbaarheid en doelgroepen.

Uit de onlangs geactualiseerde woningbouwmonitor (december 2022) komt naar voren dat de stad vraagt om meer betaalbare woningen. Eén van de instrumenten om sociale woningbouw te stimuleren ontwikkelen we op dit moment (een vereveningsfonds). Mogelijk vraagt bijsturing ook om andere instrumenten, waaronder aanscherping van het bestaande grondbeleidsinstrumenten.

Jouw taken
1. Ontwikkelen en invulling geven aan de woningbouwopgave: inventariseren kansen, inzicht in lopende en nog startende bouwtrajecten
 • (Door)ontwikkelen en bijhouden woningbouwmonitor
 • Inzicht in voortgang programma: aantallen, segmenten, doelgroepen, jaarschijven
 • Inzicht voortgang ambities en voorstellen en instrumentarium uitwerken om bij te sturen
 • In kaart brengen knelpunten bij lopende woningbouwinitiatieven: vertraging, knelpunten, belemmerende of bevorderende condities, onrendabele toppen etc.
 • Adviseren over mogelijkheden dan wel partners om condities op orde te krijgen die bijdrage aan onze ambities
 • Bestuurlijke advisering over kansen op lange termijn, herontwikkeling, potentie
 • Vertaling ambities t.b.v. potentiële nieuwe projecten
2. Instrumentontwikkeling t.b.v. gerichte beleidsontwikkeling en bijsturen knelpunten en vertragingen
 • Strategische instrumentontwikkeling waaronder op korte termijn ‘Vereveningsfonds’
 • Voorstellen ten behoeve andere instrumenten die betaalbaar groeien stimuleren
 • Instrumentontwikkeling om betaalbaar en kwalitatief bouwen mogelijk te maken

3. (Bij)sturing nieuwe initiatieven: eerste aanspreekpunt loketfunctie nieuwe woningbouwinitiatieven
 • Initiatiefnemers ontvangen, verwachtingen managen, ambities overbrengen
 • Eerste scan haalbaarheid en wenselijkheid van initiatief
4.(Gevraagd en ongevraagde) bestuurlijke advisering.
 • Relatie met thema’s, gebiedsontwikkelingen, groeiende stad en subsidiemogelijkheden
 • Woondeal
 • Inzet instrumentarium groeiende stad
 • Relatie met mobiliteitstransitie
 • Subsidies/proposities
 • Bestendigen in de organisatie, meedenken in projectprocessen

Jouw profiel
 • Aanjager, initiërend
 • Politiek sensitief; schriftelijk en mondeling
 • Strategisch en praktisch Denker en doener
 • Snel zicht op speelveld
 • Ervaring met woningbouw in bredere context, project overstijgend
Jouw competenties
Wat we nodig hebben, is een topper, een ervaren strateeg die een proces en instrument van woningbouwprogrammering opzet, en verantwoordelijkheid neemt op de monitoring, analyse en sturing. Iemand met brede kennis van woningbouw en met overzicht en visie op alle niveaus kan schakelen om te adviseren, te versnellen en resultaten te laten zien. De persoon gelooft in de ambitie en is bereid om met zijn/haar voeten in de modder te staan. Iemand die zowel de taal van de markt als de taal van de overheid spreekt. Iemand die oog heeft voor de omgeving en op een open manier de verbinding zoekt. Iemand die niet bang is om de regels ter discussie te stellen.

Functie eisen

 • Je hebt aantoonbare ervaring met Woningbouwprojecten én woningbouwprogrammering
 • Je hebt aantoonbare werkervaring als Strategisch adviseur
 • Je hebt aen afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, Sociale geografie, Ruimtelijke ordening en/of Gebiedsontwikkeling

Functie wensen

 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid met projecten in de fysieke leefomgeving
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met de ontwikkeling van woningbouwlocaties in samenwerking met woningbouwcorporaties
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met participatie en interactie met stakeholders in projecten in de fysieke leefomgeving
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van / functioneel leiding geven én regie voeren op projecten én initiatieven in het ruimtelijke domein

Extra informatie

 • Plaats Nieuwegein
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 24-32 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.