Functieomschrijving

Voor de Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn - IRM. Het Deltaprogramma Rijn is onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma. Met het Nationaal Deltaprogramma bereiden de overheden met haar partners ons land voor op de gevolgen van klimaatverandering. Deltaprogramma Rijn werkt, onder andere via het Programma Integraal Riviermanagement (IRM), aan een toekomstbestendig Rijngebied. Binnen het Deltaprogramma Rijn werken provincies, waterschappen en gemeenten samen. IRM is een gezamenlijk programma van het Rijk en de regionale overheden. We kunnen ons werk natuurlijk niet goed doen zonder de inbreng van onze overheidspartners, maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en individuele belanghebbenden. Kortom, ons werkgebied is in omvang uitgebreid, het aantal betrokkenen is groot en het beoogde communicatiebereik is zowel groot als breed. Een bijkomende uitdaging is dat er heel veel speelt in het rivierengebied. Denk aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW0, Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), regioarrangementen etc. Deze programma’s raken elkaar op diverse belangrijke dossiers. Afstemming van communicatieboodschappen en -momenten en ophalen van gezamenlijke kansen en risico’s is dan ook belangrijk.
Voor beide programma’s heeft de nadruk tot nu toe gelegen op stakeholdercommunicatie. In de loop van 2023 bewegen we steeds meer naar ook de communicatie met bewoners en ondernemers in de gebieden. IRM is een innovatief programma in ontwikkeling en volgt een adaptief proces. Onder andere omdat het programma onder de nieuw in te voeren Omgevingswet valt. Geen gebaande paden dus. Het programma zit momenteel in de eerste ontwikkelfase waarin we een toekomstvisie tot 2050 maken, kaderstellende beleidskeuzes maken voor het riviersysteem en met elkaar bepalen waar we van 2024 – 2029 als eerste mee aan de slag gaan en hoe we dat organiseren. DP Rijn zit op een belangrijk kantelpunt waarbij we onze rol en identiteit de komende tijd herijken om goed aan te sluiten bij integraal samenwerken in het Rijngebied en daarbij van meerwaarde te kunnen zijn. IRM heeft een belangrijk aandeel in de herijking van DP Rijn. Voor zowel het DP Rijn als IRM ben je de strategisch communicatieadviseur. Bij DP Rijn maak je onderdeel uit van het programmateam en bij IRM van het omgevingsteam. Je hebt tussen beide programma’s voor de communicatie en participatie een belangrijke verbindende rol. Aan genoemde taken voor IRM werk je samen met beide teams. In het geval van verlenging wordt de samenstelling van de opdracht en het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Taken
 • (Strategisch) adviseren programmateam Rijn en ambtelijke vertegenwoordigers van overheidspartners via bestaande DPR-overleggen
 • Opstellen en uitvoeren van een strategisch plan van aanpak voor de doorstart van het DPR
 • Ondersteunen van en verbinden met het IRM-proces met gebiedsgerichte uitingen en activiteiten met een participatief karakter
 • Op basis van een doorlopende online en offline monitoring aanpassen van de strategie en de plannen
 • Schakelen met communicatie Nationaal Deltaprogramma (Staf Deltacommisaris) en zorgen voor relevante verbindingen met en afstemming tussen communicatieprofessionals van partners, Rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten
 • Het schrijven van publicaties en tekstproductie t.b.v. diverse communicatiemiddelen en doelgroepen
 • Conceptontwikkeling en aansturen van de productie van (visuele) on- en offline middelen
 • Organiseren bijeenkomsten en werksessies op maat en (tekst-)productie informatiemateriaal
 • Ontwikkelen en actueel houden van diverse interne middelen zoals een Q&A en particpatie- en communicatiekalender
 • Perscoördinatie en organiseren van de woordvoeringslijn met woordvoerders
 • Afstemming werkzaamheden met coördinator communicatie Waterprogramma’s DPR en IRM, Rijks- en gebiedsprogramma’s en projecten
 • Deelnemen aan het wekelijkse programmateamoverleg (ca. 2 uur) en het tweewekelijkse riviertaktrekkersoverleg (ca 2-3 uur)
Competenties
 • Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.
 • Verbinden: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen op te zoeken en bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren. Je houdt van samenwerken, je bent in staat mensen te verbinden en contacten te versterken. 
 • Omgevingsbewust: Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke of andere omgevingsfactoren. Deze kennis benut je effectief voor je eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: Je onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie. Je houd niet alleen rekening met de formele en hiërarchische lijnen, maar je hebt ook een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Je begrijpt dat er verschillende meningen en belangen zijn en dat machtsfactoren een rol spelen. Je weet hoe je daar mee om moet gaan als je in een organisatie iets voor elkaar wilt krijgen.
 • Schriftelijke uitdrukkings vaardigheden: Je kunt ideeën en feiten in begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken. Je maakt daarbij gebruik van de voor dit doel bestemde schriftelijke communicatiemiddelen.

Functie eisen

 • Je bent de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring als strategisch communicatieadviseur, waarvan minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) als strategisch communicatieadviseur bij of voor een overheidsorganisatie
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma’s waarbij je te maken hebt met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. De complexiteit heeft te maken met het grote aantal stakeholders, de verschillende/tegengestelde belangen en de verschillende (nieuwe) beleidsterreinen
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin minimaal één van de IRM-thema’s een dominante rol speelde: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met participatieprojecten of -programma’s

Functie wensen

 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met MIRT-procedures, in zowel de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met gebiedscommunicatie
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met projecten en/of programma’s met een hoog innovatieniveau
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin een combinatie van de IRM-thema’s een dominante rol speelden: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met interne communicatie

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 3-4-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.