Functieomschrijving

Voor de Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Technisch Manager uiterwaarden voor het natuurproject N2000 Hoenwaard. 

Verantwoordelijkheden
Als Technisch Manager ben je verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke kwaliteit. Je zorgt voor de specificaties, het onderzoek naar de effecten, de tot stand koming van het ontwerp en levert een technisch haalbaar, uitvoerbaar en beheerbaar programma van maatregelen op.

Je werkt samen in het IPM-team (conform het integraal projectmanagementmodel) en stuurt mede op de onderlinge raakvlakken en verwachtingen van de andere IPM-teamleden.

In je rol als Technisch Manager en daarbij behorende verantwoordelijkheid:

 • vertegenwoordig je de technische belangen binnen het project in de aansturing van marktpartijen (adviesbureaus) en stel jij daarbij de kaders
 • ben je als TM’er het knooppunt tussen de adviseurs, uit drie organisaties en diverse disciplines, het projectteam en het adviesbureau
 • ben je verantwoordelijk voor onderzoeken en inbreng op het gebied van onder andere rivierkunde, bodem, grondwater, ecologie, milieu en financiën, adviseer je hierover aan het IPM-team en toets je de kwaliteit van de, door het adviesbureau, geleverde producten
 • draag je zorg voor de onderlinge afstemming van technische zaken in relatie tot alle projectactiviteiten
 • zorg je voor het uitdragen van de technische resultaten van het project naar je omgeving
 • zorg je voor de vertaling van randvoorwaarden van stakeholders en vergunningeneisen in het ontwerp
 • deel je actief kennis met o.a. het programmateam KRW Oost Nederland en neem je deel aan de programma brede techniek overleggen
 • zorg je voor de totstandkoming van een gedragen beheer- en onderhoudsplan
 • adviseer je, vanuit een technisch invalshoek, over de projectaanpak, risico’s, financiën en planning
 • zorg je voor de vertaling van (ontwerp) eisen en randvoorwaarden naar het aanbestedingsdossier voor de realisatie.
Het team
???????
Het IPM-team Hoenwaard 2030 werkt normaal gesproken samen in het kantoor van de provincie Gelderland en incidenteel bij het waterschap Vallei en Veluwe. Medewerkers van provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en waterschap werken hier samen. Het IPM-team Wamel, Dreumel en Heerewaarden werkt normaal gesproken samen in het kantoor van Rijkswaterstaat Oost Nederland. Medewerkers van provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken hier samen. 

Voor Hoenwaard is maandag de vaste samenwerkdag waarop de Technisch Manager geacht wordt beschikbaar te zijn voor werk op kantoor. Voor Wamel, Dreumel en Heerewaarden is dit de donderdag. Op de overige dagen van de week is thuis werken mogelijk in overleg. Liever geen vaste thuiswerkdag/dagen. Vanuit je rol als Technisch Manager heb je veelvuldig afstemming met medewerkers vanuit de betrokken partijen. Dit vraagt voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit in de agenda.


De organisatie
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of natuurontwikkeling. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost Nederland en waterschap Vallei en Veluwe werken samen in een multidisciplinair team aan de planvoorbereiding van het uiterwaardenproject Levendige Hoenwaard 2030. Dit in samenwerking met de gemeente Heerde en Hattem. In deze uiterwaarden zijn diverse maatregelen gepland vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Gelders Natuur Netwerk (GNN), Natura 2000 en opgaven op het gebied van waterveiligheid en waterhuishouding. De focus voor de provincie Gelderland ligt op de realisatie van N2000.

Voor het project Hoenwaard is het bestuurlijk vastgestelde gebiedsplan Levendige Hoenwaard 2030 uitgangspunt voor de planuitwerkingsfase. In de eerste fase van de planuitwerking ligt de focus op de tot stand koming van een integraal ontwerp dat kan rekenen op instemming van de initiatiefnemers, de betrokken gemeentes en bewoners/gebruikers van de Hoenwaard. De opgave is om te komen tot een haalbaar (maakbaar, vergunbaar en betaalbaar) herinrichtingsplan. Een plan waarin ruimte gevonden wordt voor natuurontwikkeling en ontwikkelperspectief voor bewoners binnen de kaders van het complexe rivierkundige IJsselsysteem. Actuele vraagstukken zijn, hoe te komen tot maximaal doelbereik voor N2000 en het invullen van de ambities vanuit Natuur Inclusieve Landbouw, en weidevogelgebied en de realisatie van Kaderrichtlijn Water. Waar mogelijk gecombineerd met het het vinden van een oplossing voor het stikstofprobleem en PFAS-bodemproblematiek. En met een toekomstgerichte blik vanuit bijvoorbeeld de Kamerbrief Water en Bodem sturend en NPLG. In de tweede fase ligt de focus op de technische voorbereiding ten behoeve van de te doorlopen procedures en de voorbereiding van de realisatiefase.

Functie eisen

 • Je beschikt over een afgeronde relevante HBO opleiding met minimaal 5 jaar ervaring binnen het werkveld Land- en Watermanagement en/of Natuurontwikkeling
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) als Technisch Manager conform de IPM werkwijze.
 • Je beschikt over ervaring met Best Value-projecten, procesgericht risicomanagement, SE-werkwijze, SSK-systematiek en kwaliteitsborging
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) in de fase van verkenning/planuitwerking met natuurontwikkeling in het rivierengebied, in het kader van één of meerdere programma's N2000, GNN of KRW, dan wel projecten met een belangrijke component natuurontwikkeling, zoals Ruimte voor de Rivier

Functie wensen

 • Je beschikt over ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) met het ontwerpen en/of voorbereiden van maatregelen in het kader van N2000-uiterwaarden en/of KRW en de raakvlakken die daarop van invloed zijn
 • Je beschikt over ervaring (opgedaan in de periode 2013 - heden) met projecten in verkenning en/of planvorming waarbij je uitvoeringservaring hebt ingebracht bij de planvorming

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 01-08-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.